Delegering av myndighet til Arbeids- og velferdsdirektoratet etter straffeloven § 79 fjerde ledd første punktum til å begjære påtale på statens vegne.

DatoFOR-2006-06-30-734
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2006 hefte 9
Ikrafttredelse01.07.2006
Sist endret
EndrerFOR-2005-11-15-1285, FOR-1995-06-28-621
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1902-05-22-10-§79
Kunngjort30.06.2006
KorttittelDeleg. til AVD om å begjære påtale

Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 30. juni 2006 med hjemmel i Almindelig borgerlig Straffelov 22. mai 1902 nr. 10 (Straffeloven) § 79 fjerde ledd første punktum. 

Arbeids- og inkluderingsdepartementets myndighet etter straffeloven § 79 fjerde ledd første punktum til å begjære påtale delegeres herved til Arbeids- og velferdsdirektoratet for så vidt gjelder verdier eller interesser som Arbeids- og velferdsetaten forvalter eller fører tilsyn med.

Vedtaket her trer i kraft 1. juli 2006 og gjelder for påtale av straffbare handlinger som har funnet sted etter 30. april 1997. Fra samme tid oppheves vedtak 15. november 2005 nr. 1285 om delegering av myndighet til Rikstrygdeverket etter straffeloven § 79 fjerde ledd første punktum til å begjære påtale på statens vegne og vedtak 28. juni 1995 nr. 621 om delegering av myndighet til Arbeidsdirektoratet til å begjære påtale på statens vegne.