Delegering av myndighet til Arbeids- og velferdsdirektoratet etter forvaltningsloven § 13d første ledd

DatoFOR-2006-06-30-735
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2006 hefte 9
Ikrafttredelse01.07.2006
Sist endretFOR-2010-11-05-1404
EndrerFOR-1998-01-14-28
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1967-02-10-§13d, FOR-2006-12-15-1456-§8
Kunngjort30.06.2006
KorttittelDeleg. til AVD etter forvaltningsloven

Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet (nå Arbeidsdepartementet) 30. juni 2006 med hjemmel i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 13d første ledd, jf. delegeringsvedtak 16. desember 1977 nr. 9.
Tilføyd hjemmel: Forskrift 15. desember 2006 nr. 1456 til forvaltningsloven (forvaltningslovforskriften) § 8 første ledd bokstav d.
Endringer: Endret ved vedtak 5 nov 2010 nr. 1404. 

Arbeidsdepartementets myndighet etter forvaltningsloven § 13d første ledd til å bestemme at opplysninger kan eller skal gis til bruk for forskning uten hinder av taushetsplikten etter § 13, delegeres til Arbeids- og velferdsdirektoratet for så vidt gjelder opplysninger i saker på direktoratets ansvarsområde.