Delegering av myndighet til Arbeids- og velferdsdirektoratet til å dispensere fra taushetsplikten i arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 7.

DatoFOR-2006-06-30-736
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2006 hefte 9
Ikrafttredelse01.07.2006
Sist endretFOR-2010-01-07-11
EndrerFOR-1997-04-15-371
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2006-06-16-20-§7
Kunngjort30.06.2006
KorttittelDeleg. til AVD om taushetsplikt

Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet (nå Arbeidsdepartementet) 30. juni 2006 med hjemmel i lov 16. juni 2006 nr. 20 om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven) § 7 tredje ledd.
Endringer: Endret ved forskrift 7 jan 2010 nr. 11. 

Departementets myndighet etter arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 7 tredje ledd til å dispensere fra taushetsplikten etter paragrafen delegeres til Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Vedtaket trer i kraft 1. juli 2006. Fra samme tid oppheves vedtak 15. april 1997 nr. 371 om delegering av Sosialdepartementets myndighet til å dispensere fra taushetsplikten i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 21-9 første og annet ledd, jf. tredje ledd.

Vedtak om dispensasjon fra taushetsplikt i medhold av folketrygdloven § 21-9 gjelder også for tiden etter 30. juni 2006, med mindre annet er bestemt i det enkelte vedtak. 

0Endret ved forskrift 7 jan 2010 nr. 11.