Delegering av myndighet til Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Justis- og politidepartementet etter utlendingsloven.

DatoFOR-2006-06-30-761
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2006 hefte 9
Ikrafttredelse30.06.2006
Sist endret
EndrerFOR-2005-04-29-378
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1988-06-24-64
Kunngjort03.07.2006
KorttittelDeleg. til AID og JD etter utlendingsloven

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 30. juni 2006 med hjemmel i lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven). Fremmet av Arbeids- og inkluderingsdepartementet. 

1.Kongens myndighet til å gi forskrifter etter lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven), herunder til å supplere og endre slike forskrifter, delegeres til Arbeids- og inkluderingsdepartementet, likevel slik at Justis- og politidepartementet delegeres myndighet til å gi forskrifter i medhold av utlendingsloven § 37d om utlendingsinternat, herunder til å supplere og endre slike forskrifter.
2.Vedtak 29. april 2005 nr. 378 om delegering av myndighet til Kommunal- og regionaldepartementet etter utlendingsloven oppheves.