Delegering av myndighet til domstolene etter domstolloven § 48.

DatoFOR-2006-06-30-872
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2006 hefte 10
Ikrafttredelse30.06.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1915-08-13-5-§48
Kunngjort07.07.2006
KorttittelDeleg. av myndighet etter domstolloven

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 30. juni 2006 med hjemmel i lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene (domstolloven) § 48. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Domstolene gis myndighet til å oversende rettsanmodninger i medhold av domstolloven § 48 direkte til utenlandsk sentralmyndighet i henhold til Haag-konvensjonen om bevisopptak på sivil- og handelsrettens område av 18. mars 1970 nr. 1 artikkel 2.