Delegering av kompetanse til Fiskeridirektoratets regionkontor til å tildele spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst

DatoFOR-2006-11-01-1209
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2006 hefte 14
Ikrafttredelse01.11.2006
Sist endretFOR-2016-01-25-58
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-2006-10-13-1157-§9-4, LOV-1999-03-26-15-§11, LOV-1999-03-26-15-§12, LOV-1999-03-26-15-§14, LOV-1999-03-26-15-§18, LOV-1999-03-26-15-§28, LOV-1999-03-26-15-§29, LOV-1999-03-26-15-§30
Kunngjort07.11.2006
KorttittelDeleg. til Fiskeridirektoratets regionkontor

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 1. november 2006 med hjemmel i forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) § 9-4 annet ledd.
Endringer: Endret ved vedtak 12 okt 2011 nr. 1018, 25 jan 2016 nr. 58.

I

Fiskeridirektoratets myndighet til å treffe enkeltvedtak i medhold av konsesjonsforskriften delegeres til Fiskeridirektoratets regionkontor som følger:

1.myndighet etter § 2-6 til å treffe vedtak om tildeling av pelagisk tråltillatelse
2.myndighet etter § 2-8 annet ledd til å fastsette konsesjonskapasitet for det enkelte fartøy
3.myndighet etter § 2-10 til å tildele nordsjøtråltillatelse
4.myndighet etter § 2-12 annet ledd til å fastsette konsesjonskapasitet for det enkelte fartøy
5.myndighet etter § 2-14 til å tildele seitråltillatelse
6.myndighet etter § 2-17 til å tildele avgrenset nordsjøtråltillatelse
7.myndighet etter § 2-20 til å tildele tillatelse til å fiske norsk vårgytende sild med trål
8.myndighet etter § 2-21 til å tildele makrelltråltillatelse
9.myndighet etter § 2-24 til å tildele vassildtråltillatelse
10.myndighet etter § 6-1 til å tildele snurrevadtillatelse.

Myndighet etter § 7-1 til § 7-4 delegeres Fiskeridirektoratet region Nordland.

Myndighet etter § 8-1 og § 8-2 delegeres Fiskeridirektoratet region Nord.

0Endret ved vedtak 12 okt 2011 nr. 1018, 25 jan 2016 nr. 58.

II

Delegeringen trer i kraft straks.