Delegering av myndighet til Direktoratet for arbeidstilsynet til å fastsette endringer i forskrift om vern mot mekaniske vibrasjoner § 4 bokstav a.

DatoFOR-2006-12-11-1397
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2006 hefte 15
Ikrafttredelse11.12.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-06-17-62-§4-4
Kunngjort14.12.2006
KorttittelDeleg. til Arbeidstilsynet ang. forskriftsendr.

Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 11. desember 2006 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 4-4 femte ledd. 

Arbeids- og inkluderingsdepartementets myndighet til å fastsette endringer i forskrift 6. juli 2005 nr. 804 om vern mot mekaniske vibrasjoner § 4 bokstav a delegeres til Direktoratet for arbeidstilsynet.