Delegering av kompetanse til Justissekretariatene til stadfestelse av testament etter arveloven og til å avgjøre klager i tomtefestesaker.

DatoFOR-2006-12-21-1524
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2006 hefte 16
Ikrafttredelse01.01.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1972-03-03-5-§33, LOV-1972-03-03-5-§34, LOV-1972-03-03-5-§48, LOV-1972-03-03-5-§73, FOR-1972-06-23-2, LOV-1996-12-20-106, FOR-2001-06-08-570-§5, FOR-2001-06-08-570-§7
Kunngjort22.12.2006
KorttittelDeleg. av kompetanse til Justissekretariatene

Fastsatt av Justis- og politidepartementet 21. desember 2006 med hjemmel i lov 3. mars 1972 nr. 5 om arv m.m. § 33, § 34, § 48 og § 73, jf. delegeringsvedtak 23. juni 1972 nr. 2, og lov 20. desember 1996 nr. 106 om tomtefeste, jf. forskrift 8. juni 2001 nr. 570 om tomtefeste m.m. § 5 og § 7. 

Stadfestelse av testament

Det følger av lov 3. mars 1972 nr. 5 om arv m.m. at et testament i enkelte tilfeller bare er gyldig når det er stadfestet av Kongen. Kongens kompetanse er ved res. 23. juni 1972 nr. 2 overført til Justisdepartementet. Departementet delegerer avgjørelsesmyndigheten etter arveloven § 33, § 34, § 48 og § 73 videre til Justissekretariatene.

Søknader om stadfestelse av testament etter de nevnte bestemmelsene skal etter dette avgjøres av Justissekretariatene. Justisdepartementet vil være klageorgan for Justissekretariatenes avgjørelser. 

Delegering av departementets kompetanse til å avgjøre klager i tomtefestesaker

Det følger av lov 20. desember 1996 nr. 106 om tomtefeste og av forskrift 8. juni 2001 nr. 570 om tomtefeste m.m., samt lov 30. mai 1975 nr. 20 om tomtefeste at departementet har kompetanse til å behandle klager over fylkesmannens vedtak i tomtefestesaker. Departementet delegerer denne kompetansen til Justissekretariatene. 

Ikrafttredelse

Endringene gjelder fra 1. januar 2007. Dette innebærer at søknader om stadfestelse av testament og klager vedrørende tomtefeste som kommer inn etter denne dato skal avgjøres av Justissekretariatene.