Overgangsregel til lov 22. desember 2006 nr. 101 om endringer i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr.

DatoFOR-2006-12-22-1575
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2006 hefte 16
Ikrafttredelse22.12.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2006-12-22-101 jf LOV-1982-12-17-86-§14
Kunngjort28.12.2006
KorttittelOvergangsregel til endring i rettsgebyrloven

Fastsatt ved kgl.res. 22. desember 2006 med hjemmel i lov 22. desember 2006 nr. 101 om endringer i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr del II annet ledd. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Fra loven trer i kraft 1. januar 2007 påløper det ikke tilleggsgebyr i utleggssaker der det etter ikrafttredelsen blir tatt utlegg, selv om saken kom inn til namsmyndigheten før loven trådte i kraft.