Delegering av myndighet til Nordisk Emballasje Testing (NET) vedrørende kontroll og godkjenning av emballasje, inklusiv IBC-er og storemballasje for transport av farlig gods.

DatoFOR-2007-01-03-238
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2007 hefte 3
Ikrafttredelse23.01.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-2006-12-01-1331-§11-1, LOV-2002-06-14-20-§31
Kunngjort09.03.2007
KorttittelDeleg. av myndighet til NET

Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3. januar 2007 med hjemmel i forskrift 1. desember 2006 nr. 1331 om transport av farlig gods på veg og jernbane (landtransportforskriften) § 11-1 syvende ledd, jf. lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 31 tredje ledd. 

I henhold til forskrift 1. desember 2006 nr. 1331 om transport av farlig gods på veg og jernbane § 11-1, 7. ledd, jf. Del 4 og Del 6 i den europeiske avtale om internasjonal vegtransport av farlig gods (ADR) samt Vedlegg 1 «Bestemmelser for internasjonal transport av farlig gods med jernbane» (RID) til Bilag B (CIM) til «Den internasjonale overenskomst om jernbanetrafikk» (COTIF), jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 31 tredje ledd, delegerer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) herved myndighet til Nordisk Emballasje Testing (NET) til å kontrollere, prøve og godkjenne emballasje, inklusiv IBC-er og storemballasje for transport av farlig gods på veg og jernbane i alle fareklasser, med unntak av klasse 7 (radioaktivt materiale). For nærmere definisjon av emballasje vises det til de enhver tid gjeldende ADR/RID-regelverkene, kapittel 1.2.

Delegeringen trer i kraft fra den dato avtalen er undertegnet av begge parter.1

1Avtalen mellom DSB og NET er her utelatt. Avtalen ble undertegnet 23. januar 2007.