Delegering av myndighet til Nærings- og handelsdepartementet, Miljøverndepartementet og Forsvarsdepartementet etter skipssikkerhetsloven og utpeking av tilsynsmyndighet.

DatoFOR-2007-02-16-171
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2007 hefte 2
Ikrafttredelse16.02.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-02-16-9-§2, LOV-2007-02-16-9-§3, LOV-2007-02-16-9-§41
Kunngjort16.02.2007
KorttittelDeleg. til NHD etter skipssikkerhetsloven

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 16. februar 2007 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 2 annet ledd, § 2 tredje ledd bokstav a, b, c, d, e, f, g og h og § 2 fjerde ledd, § 3 tredje ledd og § 41 første ledd. Fremmet av Nærings- og handelsdepartementet. 

Delegering av Kongens myndighet etter lov om skipssikkerhet i samsvar med fremlagt forslag.1

1Se vedlegg.

Vedlegg 

1. Innledning

Ny skipssikkerhetslov ble vedtatt av Stortinget 8. februar 2007. Kongens myndighet etter skipssikkerhetsloven skal delegeres til Nærings- og handelsdepartementet, Miljøverndepartementet og Forsvarsdepartementet. Forslag til delegering har vært forelagt Miljøverndepartementet og Forsvarsdepartementet før utarbeidelse av den kongelige resolusjonen. 

2. Delegering av Kongens myndighet til Nærings- og handelsdepartementet

Kongens myndighet etter følgende bestemmelser delegeres til Nærings- og handelsdepartementet:

§ 2 annet ledd, § 2 tredje ledd bokstav a, b, c, d, e, g, h og § 2 fjerde ledd. 

3. Myndighet lagt til Nærings- og handelsdepartementet

Med departementet forstås i følgende bestemmelser Nærings- og handelsdepartementet:

§ 4 fjerde ledd

§ 5 annet ledd

§ 6 tredje ledd

§ 7 tredje ledd

§ 8 tredje ledd

§ 9 annet ledd

§ 10 annet ledd

§ 11 annet ledd

§ 12 første ledd og annet ledd

§ 13 første ledd og tredje ledd

§ 14 annet ledd

§ 15 tredje ledd

§ 16 annet ledd

§ 17 annet ledd

§ 18 annet ledd

§ 19 tredje ledd

§ 20 annet ledd

§ 21 annet ledd

§ 22 annet ledd

§ 23 annet ledd

§ 24 fjerde ledd

§ 25 annet ledd

§ 26 annet ledd

§ 27 tredje ledd

§ 28 annet ledd

§ 29 tredje ledd

§ 30 annet ledd

§ 39 tredje ledd

§ 40 fjerde ledd

§ 41 annet ledd og tredje ledd

§ 42 tredje ledd

§ 43 annet ledd og femte ledd

§ 44 annet ledd

§ 45 fjerde ledd

§ 46 annet ledd

§ 47 fjerde ledd

§ 48 tredje ledd

§ 49 tredje ledd

§ 50 fjerde ledd

§ 51 annet ledd

§ 52 tredje ledd

§ 53 første ledd

§ 54 annet ledd

§ 55 femte ledd

§ 56 fjerde ledd. 

4. Delegering av Kongens myndighet til Miljøverndepartementet

Kongens myndighet etter følgende bestemmelser delegeres til Miljøverndepartementet:

§ 2 tredje ledd bokstav a, b, c, d, e, f, g, h for så vidt gjelder miljømessig sikkerhet

§ 2 fjerde ledd for så vidt gjelder miljømessig sikkerhet

§ 3 tredje ledd for så vidt gjelder miljømessig sikkerhet. 

5. Myndighet lagt til Miljøverndepartementet

Med departementet forstås i følgende bestemmelser Miljøverndepartementet:

§ 4 fjerde ledd for så vidt gjelder miljømessig sikkerhet

§ 5 annet ledd for så vidt gjelder miljømessig sikkerhet

§ 6 tredje ledd for så vidt gjelder miljømessig sikkerhet

§ 31 fjerde ledd

§ 32 annet ledd

§ 33 annet ledd

§ 34 tredje ledd

§ 35 annet ledd

§ 36 annet ledd

§ 37 annet ledd

§ 38 annet ledd

§ 43 annet ledd og femte for så vidt gjelder miljømessig sikkerhet

§ 44 annet ledd for så vidt gjelder miljømessig sikkerhet

§ 45 fjerde ledd for så vidt gjelder miljømessig sikkerhet

§ 46 annet ledd for så vidt gjelder miljømessig sikkerhet

§ 47 fjerde ledd for så vidt gjelder miljømessig sikkerhet

§ 49 tredje ledd for så vidt gjelder miljømessig sikkerhet

§ 50 fjerde ledd for så vidt gjelder miljømessig sikkerhet

§ 52 tredje ledd for så vidt gjelder miljømessig sikkerhet

§ 53 første ledd for så vidt gjelder miljømessig sikkerhet

§ 54 annet ledd for så vidt gjelder miljømessig sikkerhet

§ 55 femte ledd for så vidt gjelder miljømessig sikkerhet

§ 56 fjerde ledd for så vidt gjelder miljømessig sikkerhet. 

6. Delegering av Kongens myndighet til Forsvarsdepartementet

Kongens myndighet etter § 2 tredje ledd bokstav f og § 2 fjerde ledd, for så vidt gjelder skip som nevnt i § 2 tredje ledd bokstav f, delegeres til Forsvarsdepartementet. 

7. Utpeking av tilsynsorgan

Tilsynsmyndighet etter § 41 første ledd skal være Sjøfartsdirektoratet.