Delegering av myndighet til Finansdepartementet etter lov 16. mars 2007 nr. 11 om endringer i finanslovgivningen mv. (forvalterregistrering av aksjer, obligasjoner med fortrinnsrett, mv.) del VII, XII og XIII.

DatoFOR-2007-03-16-274
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2007 hefte 3
Ikrafttredelse16.03.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-03-16-11, LOV-1999-03-26-14
Kunngjort20.03.2007
Rettet13.04.2007 (annet ledd)
KorttittelDeleg. av myndighet til FIN etter finansendringslov

Fastsatt ved kgl.res. 16. mars 2007 med hjemmel i lov 16. mars 2007 nr. 11 om endringer i finanslovgivningen mv. (forvalterregistrering av aksjer, obligasjoner med fortrinnsrett, mv.) del VII, XII og XIII. Fremmet av Finansdepartementet. 

Kongens myndighet etter lovvedtaket XIII til å fastsette overgangsbestemmelser delegeres til Finansdepartementet.

Med departementet menes i lovedtaket VII og XII Finansdepartementet.1

1Med departementet menes i lov 16. juni 1989 nr. 53 om eiendomsmegling § 2-3 tredje ledd, jf. lovvedtaket VII, og lov 5. juli 2002 nr. 64 om registrering av finansielle instrumenter (verdipapirregisterloven) § 6-4 tredje ledd, jf. lovvedtaket XII, Finansdepartementet.