Delegering av mynde etter forbrukarkjøpslova § 61a andre ledd.

DatoFOR-2007-03-30-377
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2007 hefte 4
Ikrafttredelse30.03.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2002-06-21-34-§61a
Kunngjort03.04.2007
KorttittelDeleg. etter forbrukarkjøpslova

Fastsett ved kgl.res. 30. mars 2007 med heimel i lov 21. juni 2002 nr. 34 om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven) § 61a andre ledd. Fremja av Justis- og politidepartementet. 

Kongens mynde etter forbrukarkjøpslova § 61a andre ledd blir delegert til Justis- og politidepartementet når det gjeld å avgjere søknader om endringar i nemndavtalar som nemnt i forbrukarkjøpslova § 61a.