Delegering av myndighet til Direktoratet for naturforvaltning etter lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 22 tredje ledd.

DatoFOR-2007-04-26-474
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2007 Hefte 5 (trykt i hefte 8)
Ikrafttredelse26.04.2007
Sist endretFOR-2013-12-19-1757 fra 01.01.2014
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-05-15-47-§22, jf. FOR-2013-03-15-283
Kunngjort08.05.2007
KorttittelDeleg. til DN om fiske på statens grunn

Hjemmel: Fastsatt av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet) 26. april 2007 med hjemmel i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 22 tredje ledd.
Tilføyd hjemmel: Delegering 15 mars 2013 nr. 283 av myndighet til Miljødirektoratet.
Endringer: Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757. 

I forbindelse med fastsettingen av ny forskrift for jakt og fiske på statsgrunn, delegerer Klima- og miljødepartementet med dette myndighet etter lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 22 tredje ledd til å fastsette nærmere regler om fiske på statens grunn til Direktoratet for naturforvaltning, jf. lovens § 6 tredje ledd og kgl.res. 27. oktober 2000 nr. 1074 om Klima- og miljødepartementets adgang til å fordele myndighet og oppgaver innen fiskeforvaltningen.

0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014).