Delegering av myndighet til Sjøfartsdirektoratet etter skipssikkerhetsloven.

DatoFOR-2007-05-31-590
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2007 hefte 5
Ikrafttredelse31.05.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-02-16-9, FOR-2007-02-16-171
Kunngjort12.06.2007
KorttittelDeleg. til SFD etter skipssikkerhetsloven

Fastsatt av Nærings- og handelsdepartementet 31. mai 2007 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven), jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171. 

Ved delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171 ble myndighet til å gi forskrifter etter lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) delegert til Nærings- og handelsdepartementet.

Nærings- og handelsdepartementet delegerer med hjemmel i ovennevnte kgl.res. av 2007 til Sjøfartsdirektoratet myndighet til å utarbeide og fastsette forskrifter i henhold til lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) følgende bestemmelser:

§ 2 annet ledd, § 2 tredje ledd bokstav a, b, c, d, e, g, h og § 2 fjerde ledd

§ 4 fjerde ledd

§ 5 annet ledd

§ 6 tredje ledd

§ 7 tredje ledd

§ 8 tredje ledd

§ 9 annet ledd

§ 10 annet ledd

§ 11 annet ledd

§ 12 første og annet ledd

§ 13 første og tredje ledd

§ 14 annet ledd

§ 15 tredje ledd

§ 16 annet ledd

§ 17 annet ledd

§ 18 annet ledd

§ 19 tredje ledd

§ 20 annet ledd

§ 21 annet ledd

§ 22 annet ledd

§ 23 annet ledd

§ 24 fjerde ledd

§ 25 annet ledd

§ 26 annet ledd

§ 27 tredje ledd

§ 28 annet ledd

§ 29 tredje ledd

§ 30 annet ledd

§ 39 tredje ledd

§ 40 fjerde ledd

§ 41 tredje ledd

§ 42 tredje ledd

§ 43 annet ledd og femte ledd

§ 44 annet ledd

§ 45 fjerde ledd

§ 46 annet ledd

§ 47 fjerde ledd

§ 49 tredje ledd

§ 50 fjerde ledd

§ 51 annet ledd

§ 52 tredje ledd

§ 53 første ledd

§ 54 annet ledd

§ 55 femte ledd

§ 56 fjerde ledd.