Delegering av myndighet til Forsvarsstaben, Forsvarsbygg, Forsvarets forskningsinstitutt og Nasjonal sikkerhetsmyndighet etter straffeloven § 79 fjerde ledd 1. punktum

DatoFOR-2007-06-13-611
DepartementForsvarsdepartementet
PublisertI 2007 hefte 6
Ikrafttredelse13.06.2007
Sist endret
EndrerFOR-1998-06-02-566
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1902-05-22-10-§79
Kunngjort15.06.2007
KorttittelDeleg. av myndighet etter straffeloven

Fastsatt av Forsvarsdepartementet 13. juni 2007 med hjemmel i Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) 22. mai 1902 nr. 10 § 79 fjerde ledd 1. punktum. 

Forsvarsdepartementets myndighet etter straffeloven § 79 fjerde ledd 1. punktum til å begjære påtale på statens vegne og Forsvarsdepartementets myndighet til overfor påtalemyndigheten å begjære borgerlige rettskrav oppstått ved den straffbare handling medtatt til pådømmelse, delegeres til Forsvarsstaben, Forsvarsbygg, Forsvarets forskningsinstitutt og Nasjonal sikkerhetsmyndighet for så vidt gjelder verdier eller interesser som vedkommende institusjon forvalter eller fører tilsyn med.

Spørsmål om å begjære påtale og spørsmål om å begjære borgerlige rettskrav oppstått ved den straffbare handling medtatt til pådømmelse skal underlegges en juridisk vurdering. I saker om underslag, tyveri, bedrageri og utroskap i statstjenesten skal retningslinjer for behandling av saker om underslag, tyveri, bedrageri og utroskap i statstjenesten følges.

Fremsettelse av borgerlige rettskrav bør skje samtidig med begjæring om påtale. Hvis tapets størrelse på dette tidspunkt ikke er tilstrekkelig klarlagt, bør det tas forbehold om å komme tilbake til erstatningsbeløpet.

Fullmakten her gjelder ikke

a.saker av prinsipiell art eller
b.ved straffbare handlinger begått av medlemmer av alliert eller annen utenlandsk militær styrke eller medlemmer av alliert hovedkvarter, selv om norske myndigheter har jurisdiksjonskompetanse i medhold av inngått statusavtale eller annet hjemmelsgrunnlag.

Fullmakten her trer i kraft 13. juni 2007, og gjelder for straffbare handlinger som har funnet sted etter samme dato. Fra samme dato oppheves delegeringsvedtak 2. juni 1998 nr. 566.