Ikrafttredelse av lov 15. juni 2007 nr. 37 om endringer i lov 12. mai 1972 nr. 28 om atomenergivirksomhet og om samtykke til ratifikasjon av endringsprotokoller 12. februar 2004 til Pariskonvensjonen 29. juli 1960 og Brusselkonvensjonen 31. januar 1963 om erstatningsansvar på atomenergiens område

DatoFOR-2007-06-15-626
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2007 hefte 6
IkrafttredelseSamtidig med at endringer til Paris- og Brusselkonvensjonen trer i kraft for Norge
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-06-15-37
Kunngjort15.06.2007
KorttittelIkrafttr. av lov 2007:37

Fastsatt ved kgl.res. 15. juni 2007 med hjemmel i lov 15. juni 2007 nr. 37 om endringer i lov 12. mai 1972 nr. 28 om atomenergivirksomhet og om samtykke til ratifikasjon av endringsprotokoller 12. februar 2004 til Pariskonvensjonen 29. juli 1960 og Brusselkonvensjonen 31. januar 1963 om erstatningsansvar på atomenergiens område del III nr. 1. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

Endringene i lov 12. mai 1972 nr. 28 om atomenergivirksomhet trer i kraft fra det tidspunktet endringsprotokoll 12. februar 2004 til Pariskonvensjonen 29. juli 1960 trer i kraft for Norge, med unntak av endringene i § 1 bokstav k, § 40 og § 41, som trer i kraft fra det tidspunktet endringsprotokoll 12. februar 2004 til Brusselkonvensjonen (tilleggskonvensjonen) 31. januar 1963 om erstatningsansvar på atomenergiens område trer i kraft for Norge.