Delegering av myndighet til Sjøfartsdirektoratet etter lov om fritids- og småbåter § 24

DatoFOR-2007-06-25-719
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2007 hefte 6
Ikrafttredelse25.06.2007
Sist endretFOR-2014-01-01-238
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1998-06-26-47-§24, FOR-1998-11-27-1095
Kunngjort29.06.2007
KorttittelDelegering etter fritids- og småbåtloven

Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og handelsdepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet) 25. juni 2007 med hjemmel i lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter § 24, jf. delegeringsvedtak 27. november 1998 nr. 1095.
Endringer: Endret ved forskrift 1 jan 2014 nr. 238. 

Ved kgl.res. 27. november 1998 nr. 1095, fremmet av Justis- og politidepartementet, er Kongens myndighet etter lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter kapittel 3 delegert til Nærings- og fiskeridepartementet.

Nærings- og fiskeridepartementet delegerer med hjemmel i kgl.res. 27. november 1998 nr. 1095 til Sjøfartsdirektoratet myndighet til å utarbeide og fastsette forskrifter i henhold til § 24.

0Endret ved forskrift 1 jan 2014 nr. 238.