Delegering av myndighet til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap etter lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 8 første og annet ledd, § 9 annet og tredje ledd og § 13a femte ledd

DatoFOR-2007-06-29-737
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2007 hefte 6
Ikrafttredelse29.06.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1929-05-24-4-§8, LOV-1929-05-24-4-§9, LOV-1929-05-24-4-§13a, FOR-2007-06-29-736
Kunngjort29.06.2007
KorttittelDeleg. til DSB etter el-tilsynsloven

Fastsatt av Justis- og politidepartementet 29. juni 2007 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 8 første og annet ledd, § 9 annet og tredje ledd og § 13a femte ledd, jf. delegeringsvedtak 29. juni 2007 nr. 736. 

Ved Kronprinsreg.res. 29. juni 2007 nr. 736 er Kongens myndighet til å gi forskrifter etter lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) § 8 første og annet ledd, § 9 annet og tredje ledd og § 13a femte ledd delegert til Justis- og politidepartementet. Justis- og politidepartementet delegerer herved denne kompetanse til å gi forskrifter på angjeldende områder til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.