Delegering av myndighet til Klima- og miljødepartementet etter klimakvoteloven § 3, § 5, § 6, § 7, § 12, § 14, § 16 og § 17

DatoFOR-2007-06-29-824
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2007 hefte 7
Ikrafttredelse29.06.2007
Sist endretFOR-2013-12-19-1757 fra 01.01.2014
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2004-12-17-99-§3, LOV-2004-12-17-99-§5, LOV-2004-12-17-99-§6, LOV-2004-12-17-99-§7, LOV-2004-12-17-99-§12, LOV-2004-12-17-99-§14, LOV-2004-12-17-99-§16, LOV-2004-12-17-99-§17, LOV-2007-06-29-93
Kunngjort04.07.2007
KorttittelDelegering til KMD etter klimakvoteloven

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 29. juni 2007 med hjemmel i lov 17. desember 2004 nr. 99 om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteloven) § 3, § 5, § 6, § 7, § 12, § 14, § 16 og § 17, jf. lov 29. juni 2007 nr. 93 om endringer i klimakvoteloven m.m. Fremmet av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet).
Endringer: Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757. 

Kongens myndighet etter lov om endringer i klimakvoteloven m.m.1 § 3, § 5, § 6, § 7, § 12, § 14, § 16 og § 17 delegeres til Klima- og miljødepartementet.

0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014).
1Skal vel være etter lov 17. desember 2004 nr. 99 om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteloven) (Lovdatas anm.).