Delegering av myndighet til Sjøfartsdirektoratet etter skipssikkerhetsloven og lov om fritids- og småbåter

DatoFOR-2007-06-29-849
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2007 hefte 7
Ikrafttredelse29.06.2007
Sist endretFOR-2013-12-19-1757 fra 01.01.2014
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-02-16-9, FOR-2007-02-16-171, LOV-1998-06-26-47, FOR-2007-06-29-848
Kunngjort10.07.2007
KorttittelDeleg. til SFD etter skipssikkerhetsloven mv.

Hjemmel: Fastsatt av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet) 29. juni 2007 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven), jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171, og lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter, jf. delegeringsvedtak 29. juni 2007 nr. 848.
Endringer: Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757. 

Ved kgl.res. 16. februar 2007 nr. 171 ble myndighet til å gi forskrifter etter lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet delegert til Klima- og miljødepartementet. Ved Kronprinsreg.res. 29. juni 2007 nr. 848 ble myndighet til å gi forskrifter etter lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter delegert til Klima- og miljødepartementet.

Klima- og miljødepartementet delegerer med hjemmel i kgl.res. 16. februar 2007 nr. 171 til Sjøfartsdirektoratet myndighet til å utarbeide og fastsette forskrifter i henhold til lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet følgende bestemmelser: 

§ 2 tredje ledd bokstav a, b, c, d, e, f, g, h for så vidt gjelder miljømessig sikkerhet.

§ 2 fjerde ledd for så vidt gjelder miljømessig sikkerhet

§ 3 tredje ledd for så vidt gjelder miljømessig sikkerhet

§ 4 fjerde ledd for så vidt gjelder miljømessig sikkerhet

§ 5 annet ledd for så vidt gjelder miljømessig sikkerhet

§ 6 tredje ledd for så vidt gjelder miljømessig sikkerhet

§ 31 fjerde ledd bokstav a), b)

§ 32 annet ledd

§ 33 annet ledd, bokstav a), b), d) og e)

§ 34 tredje ledd i den utstrekning det er nødvendig for å videreføre innholdet i eksisterende forskrifter

§ 35 annet ledd i den utstrekning det er nødvendig for å videreføre innholdet i eksisterende forskrifter

§ 37 tredje ledd.

§ 38 annet ledd

§ 43 annet ledd og femte for så vidt gjelder miljømessig sikkerhet

§ 44 annet ledd for så vidt gjelder miljømessig sikkerhet

§ 45 fjerde ledd for så vidt gjelder miljømessig sikkerhet

§ 46 annet ledd for så vidt gjelder miljømessig sikkerhet

§ 47 fjerde ledd for så vidt gjelder miljømessig sikkerhet

§ 49 tredje ledd for så vidt gjelder miljømessig sikkerhet

§ 50 fjerde ledd for så vidt gjelder miljømessig sikkerhet

§ 52 tredje ledd for så vidt gjelder miljømessig sikkerhet

§ 53 første ledd for så vidt gjelder miljømessig sikkerhet

§ 54 annet ledd for så vidt gjelder miljømessig sikkerhet

§ 55 femte ledd for så vidt gjelder miljømessig sikkerhet

§ 56 fjerde ledd for så vidt gjelder miljømessig sikkerhet.

Klima- og miljødepartementet delegerer med hjemmel i Kronprinsreg.res. 29. juni 2007 nr. 848 til Sjøfartsdirektoratet myndighet til å utarbeide og fastsette forskrifter i henhold til lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter følgende bestemmelser:

§ 38 tredje ledd

§ 39.

0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014).