Delegering av myndighet til Direktoratet for arbeidstilsynet etter arbeidsmiljøloven § 4-1 femte ledd

DatoFOR-2007-08-20-988
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2007 hefte 8
Ikrafttredelse20.08.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-06-17-62-§4-1
Kunngjort24.08.2007
KorttittelDeleg. til Arbeidstilsynet etter aml.

Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 20. august 2007 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 4-1 femte ledd. 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet delegerer med dette til Arbeidstilsynet å fastsette forskrift om endringer i forskrift 30. april 1998 nr. 551 § 10 tredje ledd om arbeid av barn og ungdom, i tråd med anmodning fra Arbeidstilsynet.