Delegering av myndighet til Norges vassdrags- og energidirektorat etter industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven

DatoFOR-2007-09-14-1053
DepartementOlje- og energidepartementet
PublisertI 2007 hefte 9
Ikrafttredelse14.09.2007
Sist endretFOR-2010-03-26-445
EndrerFOR-1965-02-03, FOR-1969-09-12, FOR-1971-01-20, FOR-1971-02-04, FOR-1972-09-12, FOR-1981-02-17, FOR-1987-01-29, FOR-1995-12-21, FOR-2001-01-22, FOR-1976-03-12, FOR-1981-02-17
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1917-12-14-17-§6, LOV-1917-12-14-17-§10, LOV-1917-12-14-17-§11, LOV-1917-12-14-17-§12, LOV-1917-12-14-17-§16, LOV-1917-12-14-17-§20, LOV-1917-12-14-17-§25, FOR-2001-01-19-72, FOR-1965-01-28-1, FOR-1971-01-29-3, LOV-1917-12-14-16-§2, LOV-1917-12-14-16-§5, LOV-1917-12-14-16-§5a, FOR-1981-01-30-2
Kunngjort14.09.2007
KorttittelDeleg. til NVE etter vdrregll mv

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 14. september 2007 med hjemmel i lov 14. desember 1917 nr. 17 om vasdragsreguleringer § 6 nummer 1 fjerde ledd, § 10 nummer 3 første ledd, § 25 jf. delegeringsvedtak 19. januar 2001 nr. 72, § 11 nummer 1 andre og tredje ledd, § 11 nummer 2 andre ledd, § 12 nummer 15 første, fjerde og sjuende ledd, jf. delegeringsvedtak 28. januar 1965 nr. 1, § 12 nummer 6 og 13, § 12 nummer 16 andre ledd og nummer 19, § 12 nummer 21, § 16 nummer 4 og nummer 5 niende ledd, jf. delegeringsvedtak 29. januar 1971 nr. 3 og § 20 nummer 1 og lov 14. desember 1917 nr. 16 om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v. § 2 fjerde ledd nummer 8, § 2 fjerde ledd nummer 12 første, fjerde, femte og sjuende ledd, § 2 fjerde ledd nummer 13 andre og sjette ledd, § 5 fjerde ledd nummer 2 andre og sjette ledd, jf. delegeringsvedtak 28. januar 1965 nr. 1 og delegeringsvedtak 30. januar 1981 nr. 2 og § 5a første ledd. Fremmet av Olje- og energidepartementet,
Endringer: Endret ved vedtak 26 mars 2010 nr. 445. 

1.Norges vassdrags- og energidirektorat delegeres myndighet etter vassdragsreguleringsloven § 6 nummer 1, fjerde ledd, § 10 nummer 3, første ledd, jf. kgl.res. 19. januar 2001 nr. 72, § 11 nummer 1, andre og tredje ledd, § 11 nummer 2, annet ledd og § 12 nummer 15, første, fjerde og sjuende ledd, jf. kgl.res. 28. januar 1965 nr. 1, § 12 nummer 6 og 13, § 12 nummer 16, annet ledd og nummer 19, § 12 nummer 21, § 16 nummer 4 og nummer 5, niende ledd, jf. kgl.res. 29. januar 1971 nr. 3, § 20 nummer 1 og § 25.
2.Norges vassdrags- og energidirektorat delegeres myndighet etter industrikonsesjonsloven § 2, fjerde ledd nummer 8, § 2, fjerde ledd nummer 12, første, fjerde, femte og sjuende ledd, § 2, fjerde ledd nummer 13, annet og sjette ledd, § 5, fjerde ledd nummer 2, annet og sjette ledd, jf. kgl.res. 28. januar 1965 nr. 1 og kgl.res. 30. januar 1981 nr. 2 og § 5a, første ledd.
3.Fra ikrafttredelsen oppheves følgende delegeringsvedtak gitt av departementet etter vassdragsreguleringsloven:
-Vedtak 3. februar 1965 om delegering av myndighet til å fastsette den kraftøkning som skal legges til grunn for beregningen av konsesjonsavgifter og konsesjonskraft.
-Vedtak 12. september 1969 om delegering av myndighet til å oppnevne skjønnsmenn.
-Vedtak 20. januar 1971 om delegering av myndighet til å avgjøre saker om avståelse og fordeling av konsesjonskraft.
-Vedtak 4. februar 1971 om delegering av myndighet til å bestemme allmennhetens bruk av anleggsveier, utpeking av tilsynsmann for manøvrering, myndigheten til å gi hydrologiske pålegg og fastsette sikkerhetsstillelse for årlige erstatninger.
-Vedtak 12. september 1972 om delegering av myndighet til å pålegge minst mulig skjemmende anlegg og iverksette kontrollordninger.
-Vedtak 17. februar 1981 om delegering av myndighet til å foreta ny prøvelse av konsesjonsavgifter.
-Vedtak 29. januar 1987 om delegering av myndighet til å fastsette den beregnede kraftøkningen.
-Vedtak 21. desember 1995 om delegering av myndighet etter vassdragsreguleringsloven § 6 post 1, fjerde ledd om å fatte vedtak i spørsmål om erstatning av utgifter til juridisk bistand mv.
-Vedtak 22. januar 2001 om delegering av avgjørelsesmyndighet om å starte en revisjonssak/avslå et krav om revisjon av reguleringer.
4.Fra ikrafttredelsen oppheves følgende delegeringsvedtak gitt av departementet etter industrikonsesjonsloven:
-Vedtak 3. februar 1965 om delegering av myndighet til å fastsette kraftøkning som skal legges til grunn for beregning av konsesjonsavgifter og konsesjonskraft.
-Vedtak 20. januar 1971 om delegering av myndighet til å avgjøre saker om avståelse og fordeling av konsesjonskraft.
-Vedtak 12. mars 1976 om delegering av myndighet til å fastsette allmennhetens bruk av anleggsveier.
-Vedtak 17. februar 1981 om delegering av myndighet til å avgjøre saker om innløsning av konsesjonsavgifter.
5.Delegeringsvedtaket trer i kraft straks. 
0Endret ved vedtak 26 mars 2010 nr. 445.