Delegering av mynde etter samvirkelova

DatoFOR-2007-11-23-1288
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2007 hefte 11
Ikrafttredelse23.11.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-06-29-81-§1, LOV-2007-06-29-81-§18, LOV-2007-06-29-81-§68, LOV-2007-06-29-81-§75, LOV-2007-06-29-81-§85, LOV-2007-06-29-81-§103, LOV-2007-06-29-81-§120, LOV-2007-06-29-81-§135, LOV-2007-06-29-81-§143, LOV-2007-06-29-81-§146, LOV-2007-06-29-81-§148, LOV-2007-06-29-81-§163, LOV-2007-06-29-81-§164, LOV-1961-05-24-2-§1, LOV-1967-02-10-§27a
Kunngjort27.11.2007   kl. 15.05
KorttittelDeleg. etter samvirkelova

Heimel: Fastsett ved kgl.res. 23. november 2007 med heimel i lov 29. juni 2007 nr. 81 om samvirkeforetak (samvirkelova) § 1 tredje ledd tredje punktum, § 18 fjerde ledd tredje punktum, § 68, § 75 første ledd, § 85 tredje ledd, § 143 tredje ledd første og andre punktum, § 163 nr. 8, § 148 andre ledd fjerde punktum jf. lov 24. mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker § 1 tredje ledd femte punktum jf. lov 29. juni 2007 nr. 81 om samvirkeforetak (samvirkelova) § 164 nr. 10 og lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 27a, jf. lov 29. juni 2007 nr. 81 om samvirkeforetak (samvirkelova) § 103 andre ledd, § 120 andre ledd, § 135 sjette ledd og § 146 andre ledd. Fremja av Justis- og politidepartementet. 

1.Kongens mynde etter samvirkelova § 1 tredje ledd tredje punktum, § 18 fjerde ledd tredje punktum, § 75 første ledd, § 85 tredje ledd og § 163 nr. 8 blir delegert til Justis- og politidepartementet.
2.Kongens mynde etter samvirkelova § 68 blir delegert til Arbeids- og inkluderingsdepartementet.
3.Kongens mynde etter samvirkelova § 143 tredje ledd første og andre punktum blir delegert til Nærings- og handelsdepartementet.
4.Kongens mynde etter samvirkelova § 148 andre ledd fjerde punktum og lov 24. mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker § 1 tredje ledd femte punktum, jf. samvirkelova 164 nr. 10, blir delegert til Finansdepartementet.
5.Kongens mynde etter lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 27a blir delegert til Justis- og politidepartementet når det gjeld fastsetjing av gebyr til dekning av kostnader ved Stiftelsestilsynets handsaming av saker etter lov om samvirkeforetak § 103 andre ledd, § 120 andre ledd, § 135 sjette ledd og § 146 andre ledd.