Delegering av myndighet til Miljøverndepartementet og Nærings- og handelsdepartementet etter skipssikkerhetsloven og lov om fritids- og småbåter

DatoFOR-2007-11-23-1289
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2007 hefte 11
Ikrafttredelse23.11.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-02-16-9-§2, LOV-2007-02-16-9-§37, LOV-1998-06-26-47-§41a
Kunngjort27.11.2007   kl. 15.05
KorttittelDeleg. etter skipssikkerhetsloven og småbåtl.

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 23. november 2007 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 2 annet ledd og § 37 tredje ledd og lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter § 41a femte og sjette ledd. Fremmet av Nærings- og handelsdepartementet. 

1.Kongens myndighet etter lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet § 2 annet ledd delegeres til Miljøverndepartementet for så vidt gjelder miljømessig sikkerhet.
2.Med departementet forstås i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet § 37 tredje ledd Miljøverndepartementet.
3.Kongens myndighet etter lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter § 41a femte og sjette ledd delegeres til Nærings- og handelsdepartementet og til Miljøverndepartementet for så vidt gjelder miljømessig sikkerhet.