Delegering av myndighet til å fastsette retningslinjer til utfylling og gjennomføring av dokumentasjonsplikten etter ligningsloven § 4-12 nr. 2, 5 og 6

DatoFOR-2007-12-05-1356
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2007 hefte 12
Ikrafttredelse01.01.2008
Sist endretFOR-2009-12-15-1522
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1980-06-13-24-§4-12
Kunngjort07.12.2007   kl. 14.05
KorttittelDeleg. til Skattedir. etter ligningsloven

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 5. desember 2007 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 4-12 nr. 7.
Endringer: Endret ved vedtak 15 des 2009 nr. 1522.

I

Departementets myndighet etter ligningsloven § 4-12 nr. 7 til å fastsette retningslinjer til utfylling og gjennomføring av dokumentasjonsplikten som følger av ligningsloven § 4-12 nr. 2, 5 og 6, delegeres til Skattedirektoratet.

0Endret ved vedtak 15 des 2009 nr. 1522.

II

Delegeringen trer i kraft fra 1. januar 2008.