Opprettholdelse av vedtak om delegering av myndighet til Oljedirektoratet etter lov om petroleumsvirksomhet

DatoFOR-2007-12-20-1791
DepartementOlje- og energidepartementet
PublisertI 2008 hefte 1
Ikrafttredelse20.12.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-11-29-72-§2-1, LOV-1996-11-29-72-§3-9, LOV-1996-11-29-72-§9-5, LOV-1996-11-29-72-§10-3, FOR-1997-06-27-653-§5, FOR-1997-06-27-653-§30a, FOR-1997-06-27-653-§39
Kunngjort25.01.2008   kl. 14.45
KorttittelOpprettholdelse av delegering, petroleumsloven

Hjemmel: Fastsatt av Olje- og energidepartementet 20. desember 2007 med hjemmel i lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 2-1, § 3-9, § 9-5 og § 10-3, samt forskrift 27. juni 1997 nr. 653 til lov om petroleumsvirksomhet § 5, § 30a og § 39. 

For så vidt gjelder Olje- og energidepartementets ansvarsområde opprettholdes vedtak om delegering av myndighet til Oljedirektoratet i henhold til lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet (petroleumsloven):

§ 2-1, første leddMyndighet for tildeling av undersøkelsestillatelser, jf. delegeringsvedtak i brev 28. juni 1985.
§ 2-1, fjerde leddSamtykke til andre undersøkelser enn de som følger av petroleumslovens § 1-6 e), jf. delegeringsvedtak i brev 28. juni 1985.
§ 3-9, andre leddForlengelse av utvinningstillatelsen utover perioden som er fastsatt i medhold av § 3-9, første ledd, jf. delegeringsvedtak i brev 7. april 1987.
§ 3-9, tredje ledd,
3. pkt.
Myndighet til etter søknad å samtykke i at rettighetshaver beholder mer enn det området som det iht. tildelingen kan kreves forlengelse for, jf. delegeringsvedtak i brev 30. juni 1998.
Den delegerte myndigheten til å gi samtykke er begrenset til de tilfellene der definerte prospekter innenfor utvinningstillatelsen strekker seg utover det restarealet rettighetshaver kan kreve å beholde og prospektene er borbare eller det pågår aktiv utforskning for å avklare om prospektene er borbare. Oljedirektoratet skal bare gi samtykke dersom direktoratet finner at dette vil bidra til en mer effektiv utforskning og utvikling av ressursene i området enn om området tilbakeleveres.
Søknader om samtykke som er begrunnet med at det er påvist funn som strekker seg utover det arealet rettighetshaver har krav på å beholde, skal forelegges departementet.
Søknader som er begrunnet med andre forhold kan Oljedirektoratet avslå.
Oljedirektoratet skal vurdere om det bør stilles vilkår for samtykket i medhold av petroleumsloven § 10-18, annet ledd. Dersom det stilles vilkår skal disse avslutningsvis inneholde følgende bestemmelse:
«Dersom rettighetshaverne ikke har oppfylt ovennevnte vilkår og Oljedirektoratet ikke har dispensert fra dette, kan departementet tilbakekalle samtykket til å beholde areal utover det som er fastsatt ved tildeling. Departementet kan og kreve innbetalt helt eller delvis det beløp som oppfyllelse av forpliktelsen ville kostet. Beløpet fastsettes med bindende virkning av departementet.»
§ 3-11Myndighet til i særlige tilfeller å gi rett for andre enn rettighetshaver til å foreta undersøkelser på område som omfattes av en utvinningstillatelse, jf. delegeringsvedtak i brev 28. juni 1985.
§ 9-5, andre leddMyndighet til å stanse kommersiell undersøkelsesvirksomhet, jf. delegeringsvedtak i brev 7. april 1987 pkt. 5.
Det forutsettes imidlertid at begjæring om stansing oversendes departementet til orientering, i likhet med direktoratets vedtak i saken. Myndigheten etter § 9-5, andre ledd delegeres for så vidt angår undersøkelsesvirksomhet iht. undersøkelsestillatelser, jf. petroleumsloven kapittel 2.
§ 10-3Myndighet vedrørende tilsyn med petroleumsvirksomheten, samt dekning av utgifter og pålegg knyttet til tilsynet jf. delegeringsvedtak i brev 28. juni 1985.

For så vidt gjelder Olje- og energidepartementets ansvarsområde opprettholdes vedtak om delegering av myndighet til Oljedirektoratet i henhold til forskrift 27. juni 1997 nr. 653 (petroleumsforskriften):

§ 5Myndighet til å foreta årlig justering av undersøkelsesgebyr, jf. delegeringsvedtak i brev 30. november 1994. Følgende instruks gjelder for ODs utøvelse av myndigheten:
1. Oppjustering av gebyret etter petroleumsforskriften § 5 skal ikke foretas mer enn en gang i løpet av 12 måneder.
2. Oppjusteringen bør skje på samme tidspunkt hvert år.
3. Utgangspunktet for første justering skal være 60 000,- kroner. Denne justeringen skal beregnes ut fra endring i pengeverdien fra 1. januar 1994 til dato for endringen.
4. OD skal gjøre departementet kjent med forestående endringer før forslaget sendes ut på høring.
§ 30aSamtykke til oppstart og videreføring før en innretning tas i bruk første gang mv., jf. delegeringsvedtak i brev 27. november 2006.
Følgende instruks gjelder for ODs utøvelse av myndigheten:
Søknad om samtykke bør som hovedregel sendes 9 uker før samtykket er påkrevd. Frist for søknad om samtykke må kommuniseres til rettighetshaverne i brevs form, ved publisering på ODs hjemmesider eller på annen egnet måte.
§ 39,
femte og sjette ledd
Myndighet til å foreta justering av arealavgift med 5 års mellomrom, og med 10 års mellomrom for tillatelser gitt i medhold av kgl.res. 9. april 1965 om utforskning og utnyttelse av undersjøiske petroleumsforekomster, jf. delegeringsvedtak i brev 28. juni 1985.
Følgende instruks gjelder for ODs utøvelse av myndigheten:
OD skal gjøre departementet kjent med forestående endringer før forslaget sendes ut på høring.