Delegering av myndighet til Arbeids- og inkluderingsdepartementet etter allmennaksjeloven § 13-34 første punktum

DatoFOR-2007-12-21-1578
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2007 hefte 13
Ikrafttredelse21.12.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-06-13-45-§13-34
Kunngjort21.12.2007   kl. 15.45
KorttittelDeleg. til AID etter almennaksjeloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 21. desember 2007 med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven) § 13-34 første punktum. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Kongens myndighet etter lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven) § 13-34 første punktum delegeres til Arbeids- og inkluderingsdepartementet.