Endringer i departementsstrukturen fra 1. januar 2008 - Overføring av oppgaver fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet til Barne- og likestillingsdepartementet

DatoFOR-2007-12-21-1609
DepartementStatsministerens kontor
PublisertI 2007 hefte 13
Ikrafttredelse01.01.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1814-05-17-§12, LOV-1909-03-23
Kunngjort28.12.2007   kl. 16.00
KorttittelEndringer i departementsstrukturen fra 1 jan 2008

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 21. desember 2007. Fremmet av Statsministerens kontor. 

1.Overføring av Seksjon for anti-diskrimineringsarbeid fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet til Barne- og likestillingsdepartementet.
2.Overføring av ansvaret for lover fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet til Barne- og likestillingsdepartementet i samsvar med et vedlagt forslag.
3.Delegering til departementene til å foreta de endringer i forskrifter, avtaler, instrukser og bestemmelser som er en nødvendig følge av omorganiseringen.
4.Endringene trer i kraft 1. januar 2008.

Vedlegg:

Barne- og likestillingsdepartementet overtar fra 1. januar 2008 ansvaret for:

-Lov 3. juni 2005 nr. 33 om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. (diskrimineringsloven).
-Lov 17. juni 2005 nr. 58 om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m.
-Lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven), kapittel 13 Vern mot diskriminering.