Delegering av myndighet til Kystverket etter svalbardmiljøloven ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning

DatoFOR-2007-12-21-1823
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2008 hefte 10
Ikrafttredelse21.12.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2001-06-15-79-§4, FOR-2002-12-20-1805
Kunngjort05.09.2008   kl. 14.00
KorttittelDeleg. til Kystverket etter svalbardmiljøloven

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 21. desember 2007 med hjemmel i lov 15. juni 2001 nr. 79 om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven) § 4 første ledd bokstav c, jf. delegeringsvedtak 20. desember 2002 nr. 1805. 

Med hjemmel i lov 15. juni 2001 nr. 79 om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven) § 4 første ledd bokstav c, jf. kgl.res. 20. desember 2002 nr. 1805 om delegering av myndighet etter forurensningsloven og svalbardmiljøloven ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning til Fiskeridepartementet, fremmet av Miljøverndepartementet, besluttes:

I den utstrekning det har oppstått akutt forurensning eller fare for akutt forurensning, jf. svalbardmiljøloven § 70 fjerde ledd, er Kystverket miljøvernmyndighet på Svalbard i henhold til lovens § 4 første ledd bokstav c. For virksomhet omfattet av svalbardmiljølovens kapittel VII, gjelder dette likevel bare dersom det er nødvendig med en statlig aksjon mot akutt forurensning eller pålegg etter § 65.

Kystverket kan videredelegere myndigheten til Sysselmannen i enkeltsaker.