Delegering av myndighet til Bedriftsdemokratinemnda etter samvirkelova § 68

DatoFOR-2008-01-09-26
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2008 hefte 1
Ikrafttredelse09.01.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-06-29-81-§68, FOR-2007-11-23-1288
Kunngjort18.01.2008   kl. 15.25
KorttittelDeleg. til Bedriftsdemokratinemda

Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 9. januar 2008 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 81 om samvirkeforetak (samvirkelova) § 68, jf. delegeringsvedtak 23. november 2007 nr. 1288. 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har 9. januar 2008 delegert departementets myndighet etter lov 29. juni 2007 nr. 81 om samvirkeforetak (samvirkelova) § 68, jf. kgl.res. 23. november 2007 nr. 1288, til Bedriftsdemokratinemnda.