Overføring av myndighet fra Justis- og politidepartementet til Nærings- og handelsdepartementet etter sjøloven kapittel 18 avsnitt II

DatoFOR-2008-01-11-2
DepartementStatsministerens kontor
PublisertI 2008 hefte 1
Ikrafttredelse01.07.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1994-06-24-39, LOV-2005-01-07-2
Kunngjort11.01.2008   kl. 15.40
KorttittelOverf. av myndighet etter sjøloven kap. 18

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 11. januar 2008. Fremmet av Statsministerens kontor. 

Myndighet etter lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) kapittel 18 avsnitt II overføres fra Justis- og politidepartementet til Nærings- og handelsdepartementet med virkning fra 1. juli 2008.