Delegering av myndighet til Nærings- og handelsdepartementet etter sjøloven § 473, § 475, § 476, § 482, § 486 og § 493

DatoFOR-2008-01-11-29
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2008 hefte 1
Ikrafttredelse01.07.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1994-06-24-39-§473, LOV-1994-06-24-39-§475, LOV-1994-06-24-39-§476, LOV-1994-06-24-39-§482, LOV-1994-06-24-39-§486, LOV-1994-06-24-39-§493, LOV-2005-01-07-2
Kunngjort18.01.2008   kl. 15.25
KorttittelDelegering til NHD etter sjøloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 11. januar 2008 med hjemmel i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) § 473, § 475, § 476, § 482, § 486 og § 493, jf. lov 7. januar 2005 nr. 2 om endringer i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) og i enkelte andre lover. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Kongens myndighet etter lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) § 473, § 475, § 476, § 482, § 486 og § 493, jf. endringslov 7. januar 2005 nr. 2, delegeres til Nærings- og handelsdepartementet, med virkning fra 1. juli 2008.