Delvis ikraftsetting av lov 17. juni 2005 nr. 89 om endringar i lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring og andre lover med overgangsbestemmelser

DatoFOR-2008-02-15-136
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2008 hefte 2
Ikrafttredelse01.03.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-06-17-89
Kunngjort15.02.2008   kl. 15.15
KorttittelDelvis ikrafts. av lov 2005:89

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 15. februar 2008 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 89 om endringar i lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring og andre lover del IV. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

1. Følgende bestemmelser i lov 17. juni 2005 nr. 89 om endringar i lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring og andre lover trer i kraft 1. mars 2008:
a)avsnitt I om lov 7. juni 1935 nr. 2 om tinglysing ny § 34a
b)i avsnitt III om endringer i lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring: endringene i § 7-21 og § 7-25 samt ny § 7-29 for så vidt gjelder utleggsforretninger som holdes av de alminnelige namsmyndighetene og av Statens innkrevingssentral
c)i avsnitt III om endringer i lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring: endringen i kapittel 7 avsnitt III overskriften
d)avsnitt V om opphevelse av lov 11. juni 1993 nr. 83 om endringer i rettergangslovgivningen m.m. avsnitt I nr. 50 om endringer i lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring § 7-19 andre ledd, § 7-20, § 7-21 nytt fjerde ledd, § 7-25 og § 7-29.
2. Bestemmelsene nevnt i nr. 1 bokstav b gjelder for saker der utleggsforretningen holdes etter ikrafttredelsen.