Delegering av myndighet til Nærings- og fiskeridepartementet etter sjøloven § 11 sjette ledd

DatoFOR-2008-02-15-156
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2008 hefte 2
Ikrafttredelse01.07.2008
Sist endretFOR-2014-01-01-238
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1994-06-24-39-§11
Kunngjort22.02.2008   kl. 13.50
KorttittelDelegering av myndighet til NFD etter sjøloven

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 15. februar 2008 med hjemmel i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) § 11 sjette ledd. Fremmet av Nærings- og handelsdepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet).
Endringer: Endret ved forskrift 1 jan 2014 nr. 238.

I

Kongens myndighet etter lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) § 11 sjette ledd delegeres til Nærings- og fiskeridepartementet.

0Endret ved forskrift 1 jan 2014 nr. 238.

II

Delegeringen trer i kraft 1. juli 2008.