Delegering av myndighet til Fiskeri- og kystdepartementet etter lov om havner og farvann m.v. § 2 tredje ledd, § 6 første ledd, § 14 annet ledd og § 22

DatoFOR-2008-04-11-337
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2008 hefte 4
Ikrafttredelse11.04.2008
Sist endret
EndrerFOR-2003-01-17-38, FOR-1998-12-11-1561
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1984-06-08-51-§2, LOV-1984-06-08-51-§6, LOV-1984-06-08-51-§14, LOV-1984-06-08-51-§22
Kunngjort11.04.2008   kl. 15.00
KorttittelDeleg. til FKD etter havneloven

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 11. april 2008 med hjemmel i lov 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. § 2 tredje ledd, § 6 første ledd, § 14 annet ledd og § 22. Fremmet av Fiskeri- og kystdepartementet (nå Samferdselsdepartementet).

I. Med hjemmel i § 2 tredje ledd

Kongens myndighet etter § 2 tredje ledd til å gjøre lov 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. gjeldende for Svalbard og fastsette de endringer i loven som de stedlige forhold tilsier delegeres til Fiskeri- og kystdepartementet.

II. Med hjemmel i § 6 første ledd

Fiskeri- og kystdepartementet gis myndighet til å endre forskrifter som er fastsatt med hjemmel i lov 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. § 6 første ledd.

Fiskeri- og kystdepartementet gis myndighet til, med hjemmel i § 6 første ledd i samme lov, å fastsette nye forskrifter med hjemmel i denne bestemmelsen.

Fiskeri- og kystdepartementet gis myndighet til, med hjemmel i § 6 første ledd i samme lov, å treffe enkeltvedtak med hjemmel i denne bestemmelsen.

III. Med hjemmel i § 14 annet ledd

Fiskeri- og kystdepartementet gis myndighet til, med hjemmel i lov 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. § 14 annet ledd, å fastsette grenser for havnedistrikter utenfor grunnlinjene.

IV. Med hjemmel i § 22

Fiskeri- og kystdepartementet gis myndighet til å fastsette forskrifter med hjemmel i lov 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. § 22.

V. Ikrafttredelse

Ovennevnte delegeringsbeslutninger trer i kraft straks.

VI. Opphevede delegeringsbeslutninger

Følgende delegeringsbeslutninger oppheves:

Delegering av myndighet til Fiskeridepartementet etter lov om havner og farvann m.v. § 6 første ledd, § 14 annet ledd og § 22, fastsatt ved kgl.res. 17. januar 2003 nr. 38.

Delegering av myndighet til Fiskeridepartementet etter lov om havner og farvann m.v., fastsatt ved kgl.res. 11. desember 1998 nr. 1561.