Delegering av Kongen sin forskriftskompetanse etter personopplysningsloven til Kommunal- og moderniseringsdepartementet

DatoFOR-2008-04-11-345
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertI 2008 hefte 4
Ikrafttredelse11.04.2008
Sist endretFOR-2014-04-11-543
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2000-04-14-31
Kunngjort15.04.2008   kl. 14.40
KorttittelDeleg. til KMD etter personopplysningsloven

Heimel: Fastsett ved kgl.res. 11. april 2008 med heimel i lov 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Fremja av Fornyings- og administrasjonsdepartementet (nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet).
Endringar: Endra ved vedtak 11 april 2014 nr. 543. 

Delegering av Kongen sin kompetanse til å fastsetje forskrifter i medhald av lov 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Departementet kan òg endre og oppheve forskrift 15. desember 2000 nr. 1265 om behandling av personopplysninger.