Overføring av myndighet fra Miljøverndepartementet til Olje- og energidepartementet til å vedta statlig arealplan etter plan- og bygningsloven § 18 når det gjelder kraftledninger i sentralnett og regionalnett

DatoFOR-2008-04-18-372
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertI 2008 hefte 4
Ikrafttredelse18.04.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§18, FOR-1986-06-20-1284
Kunngjort22.04.2008   kl. 13.50
KorttittelOverf. av myndighet fra MD til OED etter plbl

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 18. april 2008 med hjemmel i plan- og bygningsloven 14. juni 1985 nr. 77 § 18, jf. delegeringsvedtak 20. juni 1986 nr. 1284. Fremmet av Miljøverndepartementet. 

Den myndighet som er tillagt Miljøverndepartementet til å vedta statlig arealplan etter plan- og bygningsloven § 18 overføres til Olje- og energidepartementet når det gjelder kraftledninger i sentralnett og regionalnett.