Delegering av myndighet til Nordisk Emballasje Testing (NET) vedrørende testing, godkjenning og sertifisering av emballasje, inklusiv IBC-er og storemballasje for transport av farlig gods

DatoFOR-2008-06-26-983
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2008 hefte 10
Ikrafttredelse26.06.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-02-16-9-§41, FOR-2007-05-31-590
Kunngjort05.09.2008   kl. 14.00
KorttittelDeleg. til NET vedrørende emballasje

Hjemmel: Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 26. juni 2008 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 41 tredje ledd, jf. delegeringsvedtak 31. mai 2007 nr. 590. 

Med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 41 tredje ledd, jf. NHDs delegering til Sjøfartsdirektoratet datert 31. mai 2007 nr. 590 med referanse 200701509-6/TSU, har Sjøfartsdirektoratet fattet vedtak om delegering av myndighet til NET for testing, godkjenning og sertifisering av emballasje, inklusiv IBC-er og storemballasje for pakket farlig gods som skal føres på norske skip jf. forskrift 21. mai 1987 nr. 406 om transport på skip av spesielle eller farlige laster i bulk eller som pakket gods § 5-3 og forskrift 29. juni 2006 nr. 786 om frakt av farlig last på lasteskip og lektere § 7 annet ledd.

Delegeringsvedtaket er truffet på bakgrunn av opplysninger gitt av NET i selskapets søknad datert 19. mars 2007 og betinger at laboratorieakkrediteringen utstedt av SWEDAC den 11. oktober 2006 iht. ISO 17025 opprettholdes.

Delegering trer i kraft fra 26. juni 2008 da avtale om Sjøfartsdirektoratets delegering til NET ble undertegnet.

Avtalen løper med en varighet på 1 år. Forlengelse av avtalen betinger at vilkårene som ligger til grunn for delegeringen kan dokumenteres, samt at Sjøfartsdirektoratet gjennom egen revisjon finner NETs kvalitetssikringssystem operativt og formålstjenlig.

Det forutsettes at delegeringen ikke strider mot Norges forpliktelser iht. folkeretten.