Meddelelse om ikrafttredelse av forskrift 9. mai 2008 nr. 449 og forskrift 26. mai 2008 nr. 507 som følge av ikrafttredelse av overenskomst mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om endring av konvensionen mellom Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige undertegnet i Stockholm den 6. februar 1931 inneholdende internasjonal-privatrettslige bestemmelser om ekteskap, adopsjon og vergemål

DatoFOR-2008-09-22-1108
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2008 hefte 11
Ikrafttredelse01.12.2008
Sist endret
EndrerFOR-2008-05-09-449, FOR-2008-05-26-507
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1969-12-19-75-§1, FOR-2001-02-02-725
Kunngjort17.10.2008   kl. 15.35
KorttittelIkrafttr. av FOR 2008:449 og FOR 2008:507

Meddelelse fra Justis- og politidepartementet 22. september 2008, jf. lov 19. desember 1969 nr. 75 om gjennomføring av nordiske konvensjoner om visse internasjonal-privatrettslige forhold § 1, jf. delegeringsvedtak 2. februar 2001 nr. 725. 

Danmark, som siste stat, har tiltrådt endringsoverenskomst 26. januar 2006 nr. 3 mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om endring av konvensjonen mellom Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige undertegnet i Stockholm den 6. februar 1931 inneholdende internasjonal-privatrettslige bestemmelser om ekteskap, adopsjon og vergemål.

Endringsoverenskomsten vil derved tre i kraft mellom partene 1. desember 2008.

Dette innebærer at også følgende forskrifter gitt med hjemmel i lov 19. desember 1969 nr. 75 om gjennomføring av nordiske konvensjoner om visse internasjonal-privatrettslige forhold trer i kraft samme dato:

-forskrift 9. mai 2008 nr. 449 om opphevelse av forskrifter om nordisk konvensjon 6. februar 1931 mellom Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige inneholdende internasjonal-privatrettslige bestemmelser om ekteskap, adopsjon og vergemål.
-forskrift 26. mai 2008 nr. 507 om gjennomføring i norsk rett av nordisk konvensjon 6. februar 1931 nr. 1 mellom Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige inneholdende internasjonal-privatrettslige bestemmelser om ekteskap, adopsjon og vergemål.