Delegering av myndighet etter bidragsinnkrevingsloven § 2 andre ledd til å inngå avtaler med kanadiske provinser til Arbeids- og inkluderingsdepartementet

DatoFOR-2008-09-26-1081
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2008 hefte 11
Ikrafttredelse26.09.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-29-20-§2
Kunngjort07.10.2008   kl. 14.30
KorttittelDeleg. til AID etter bidragsinnkrevingsloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 26. september 2008 med hjemmel i lov 29. april 2005 nr. 20 om innkreving av underholdsbidrag mv. (bidragsinnkrevingsloven) § 2 andre ledd. Fremmet av Arbeids- og inkluderingsdepartementet. 

Delegering av Kongens myndighet etter bidragsinnkrevingsloven § 2 andre ledd til å inngå avtaler med kanadiske provinser til Arbeids- og inkluderingsdepartementet.