Delegering av myndighet etter lov 4. desember 1992 nr. 126 om arkiv til å gi bestemmelser om kassasjon av mottatte fødselsnumre for medlemmer i tros- og livssynssamfunn til Kultur- og kirkedepartementet

DatoFOR-2008-10-10-1110
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 2008 hefte 11
Ikrafttredelse10.10.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-12-04-126-§12
Kunngjort17.10.2008   kl. 15.35
KorttittelDelegering til KKD etter arkivloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 10. oktober 2008 med hjemmel i lov 4. desember 1992 nr. 126 om arkiv § 12. Fremmet av Kultur- og kirkedepartementet. 

Kongens myndighet etter lov 4. desember 1992 nr. 126 om arkiv § 12 delegeres til Kultur- og kirkedepartementet for så vidt gjelder adgang til å gi bestemmelser om etterfølgende kassasjon (fysisk sletting) av medlemmers fødselsnumre m.m. som tros- og livssynssamfunn har plikt til å opplyse om til offentlig myndighet i forbindelse med beregning av årlig tilskudd etter lov 13. juni 1969 nr. 25 om trudomssamfunn og ymist anna og lov 12. juni 1981 nr. 64 om tilskott til livssynssamfunn.