Overføring av forvaltningsansvar for lov 3. februar 1961 om ansvar for skade som motorvogner gjer (bilansvarslova), frå Samferdselsdepartementet til Justis- og politidepartementet

DatoFOR-2008-11-07-1199
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2008 hefte 12
Ikrafttredelse07.11.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1961-02-03
Kunngjort11.11.2008   kl. 13.20
KorttittelOverføring av forvaltningsansvar for bilansvarslova

Heimel: Fastsett ved kgl.res. 7. november 2008 med heimel i lov 3. februar 1961 om ansvar for skade som motorvogner gjer (bilansvarslova). Fremja av Samferdselsdepartementet. 

1.Overføring av forvaltningsansvar for lov 3. februar 1961 om ansvar for skade som motorvogner gjer (bilansvarslova), frå Samferdselsdepartementet til Justis- og politidepartementet.
2.Samferdselsdepartementet skal framleis ha ansvaret for å fastsetje forskrifter etter bilansvarslova § 2 andre ledd andre punktum og § 17, § 19 og § 21 og til å treffe vedtak etter § 16. Samferdselsdepartementet skal òg framleis ha ansvaret for å fremje kongelege resolusjonar om forskrifter og vedtak etter § 3 fjerde ledd første punktum og § 21 første ledd og andre ledd fjerde punktum.