Delegering av Finansdepartementets myndighet til å nedsette eller frafalle skatte- og avgiftskrav til Skattedirektoratet

DatoFOR-2008-12-19-1479
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2008 hefte 14
Ikrafttredelse01.01.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1964-06-19-14-§46, LOV-1980-06-13-24-§9-12, LOV-1996-11-29-68-§5-3, LOV-1997-02-28-19-§24-4
Kunngjort23.12.2008   kl. 15.00
KorttittelDeleg. til SKD, skatte- og avgiftskrav

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 19. desember 2008 med hjemmel i lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver § 46 annet ledd, lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 9-12 nr. 1, lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard § 5-3 første ledd og lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 24-4 sjette ledd.

I

Finansdepartementets myndighet til å nedsette eller frafalle skatte- og avgiftskrav etter arveavgiftsloven § 46 annet ledd, ligningsloven § 9-12 nr. 1, slik den vil lyde fra 1. januar 2009, svalbardskatteloven § 5-3 første ledd, slik den vil lyde fra 1. januar 2009 og folketrygdloven § 24-4 sjette ledd, slik den vil lyde fra 1. januar 2009, delegeres til Skattedirektoratet.

II

Delegeringen trer i kraft 1. januar 2009.