Delegering av Finansdepartementets myndighet til å utøve statens partsstilling i saker om fastsettelse av arveavgift til Skattedirektoratet

DatoFOR-2008-12-19-1538
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2009 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2009
Sist endret
EndrerFOR-2005-09-26-1093
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1915-08-13-5-§191
Kunngjort06.01.2009   kl. 14.45
KorttittelDeleg. til Skattedir. av statens partsstilling

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 19. desember 2008 med hjemmel i lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene (domstolloven) § 191.

I

Skattedirektoratet delegeres alminnelig partsstilling (full prosessuell handleevne) i saker om fastsettelse av arveavgift, herunder saker der verdsettelse av avgiftspliktige midler eller fradragsposter prøves ved rettslig skjønn, samt kompetanse til å motta og vedta forkynnelse av stevning etter domstolloven § 191.

Ved spørsmål om statens anke til Høyesterett skal departementet konsulteres før direktoratets avgjørelse treffes.

II

Delegeringen har virkning fra 1. januar 2009. Fra samme tidspunkt oppheves Finansdepartementets delegering 26. september 2005 nr. 1093 av utøvelsen av statens partsstilling i prosesser på Skattedirektoratets område.