Delegering av Finansdepartementets myndighet etter Stortingets budsjettvedtak om toll for 2009, § 2 tredje ledd, til Toll- og avgiftsdirektoratet - GSP - Swaziland - utvidelse av eksisterende særordning for Botswana og Namibia

DatoFOR-2009-02-04-121
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2009 hefte 2
Ikrafttredelse04.02.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-2008-11-27-1296-§2, LOV-2007-12-21-119
Kunngjort10.02.2009   kl. 14.50
KorttittelDeleg. til TAD etter tollvedtaket 2009

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 4. februar 2009 med hjemmel i stortingsvedtak 27. november 2008 nr. 1296 om tollavgifter for budsjetterminen 2009 § 2 tredje ledd. 

Det vises til Stortingets budsjettvedtak 27. november 2008 nr. 1296 om toll for budsjettåret 2009, § 2 tredje ledd, der Finansdepartementet er gitt fullmakt til å utvide den eksisterende særordning for Botswana og Namibia under GSP-ordningen til å omfatte Swaziland, og at det dessuten etableres et indikativt tak for import av storfekjøtt fra Swaziland på 500 tonn per år.

Finansdepartementet delegerer herved sin kompetanse etter ovennevnte stortingsvedtak til Toll- og avgiftsdirektoratet.