Delegering av myndighet til Klima- og miljødepartementet etter lov om endringer i klimakvoteloven § 8

DatoFOR-2009-02-27-247
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2009 hefte 3
Ikrafttredelse27.02.2009
Sist endretFOR-2013-12-19-1757 fra 01.01.2014
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2004-12-17-99-§8
Kunngjort03.03.2009   kl. 13.10
KorttittelDeleg. til KMD etter klimakvoteloven

Hjemmel: Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 27. februar 2009 med hjemmel i lov 17. desember 2004 nr. 99 om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteloven) § 8. Fremmet av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet).
Endringer: Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757. 

Delegering av Kongens myndighet etter lov om endringer i klimakvoteloven § 8 til Klima- og miljødepartementet.

0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014).