Delegering av myndighet til Statens forurensningstilsyn til å fastsette forskrift om midlertidig forbud mot dimetylfumarat, DMF, etter produktkontrolloven § 6

DatoFOR-2009-03-27-573
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2009 hefte 6
Ikrafttredelse27.03.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1976-06-11-79-§6, FOR-1977-08-05-2, jf. FOR-2013-03-15-283
Kunngjort05.06.2009   kl. 14.50
KorttittelDeleg. til SFT etter produktkontrolloven

Hjemmel: Fastsatt av Miljøverndepartementet 27. mars 2009 med hjemmel i lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 6, jf. forskrifter 5. august 1977 nr. 2 om gjennomføring av lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester.
Tilføyd hjemmel: Delegering 15 mars 2013 nr. 283 av myndighet til Miljødirektoratet. 

Erfaring har vist at kontakt med antimuggmiddelet dimetylfumarat gir omfattende og alvorlig eksem.

EU-kommisjonen har derfor 17. mars 2009 vedtatt en hastebeslutning om midlertidig forbud mot DMF under produktsikkerhetsdirektivet, jf. Kommisjonsvedtak 2009/251/EF.

På bakgrunn av at det også i Norge er avdekket produkter med DMF importert fra land utenfor EU, har Miljøverndepartementet vurdert at det er nødvendig å snarest vedta et midlertidig forbud mot produkter med DMF. Et midlertidig forbud mot DMF i produkter vil være mest hensiktsmessig å utforme ved en forskrift med hjemmel i produktkontrolloven § 6.

I henhold til forskrifter om gjennomføring av produktkontrolloven er Miljøverndepartementet tillagt forskriftskompetanse innenfor miljøvernmyndighetenes myndighetsområde. På bakgrunn av DMFs farlige egenskaper og påviste helseskader for vanlige forbrukere, samt at det allerede er vedtatt et hasteforbud i EU, ser imidlertid MD det som viktig at det midlertidige forbudet fastsettes så snart som mulig. Det er derfor hensiktsmessig at forskriften fastsettes av Statens forurensningstilsyn (SFT).

På denne bakgrunn delegeres SFT myndighet til å fastsette forskrift om midlertidig forbud mot DMF etter produktkontrolloven § 6. Delegeringen omfatter også adgang til å forlenge forbudet med inntil seks måneder etter produktkontrolloven § 6, andre ledd.