Delegering av myndighet til Post- og teletilsynet i ekspropriasjonssaker etter lov om elektronisk kommunikasjon § 12-3

DatoFOR-2009-03-31-392
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2009 hefte 4
Ikrafttredelse31.03.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-07-04-83-§1-4, LOV-2003-07-04-83-§12-3, LOV-1959-10-23-3-§5, LOV-1959-10-23-3-§25, FOR-2003-07-04-880, FOR-2003-07-04-881
Kunngjort07.04.2009   kl. 13.10
KorttittelDeleg. til PT etter ekomloven

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 31. mars 2009 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) § 12-3 og § 1-4, lov 23. oktober 1959 nr. 3 om oreigning av fast eiendom § 25, jf. § 5 første ledd annet punktum, jf. delegeringsvedtak 4. juli 2003 nr. 880 og vedtak 4. juli 2003 nr. 881 om funksjonsfordeling innen myndigheten etter lov om elektronisk kommunikasjon del I nr. 1. 

Samferdselsdepartementet har 31. mars 2009 fattet vedtak om videredelegering av sin myndighet til å treffe vedtak om ekspropriasjon av eiendomsrett eller bruksrett til fast eiendom for anbringelse av elektronisk kommunikasjonsnett og utstyr for elektronisk kommunikasjon etter ekomloven § 12-3, jf. delegeringsvedtak 4. juli 2003 nr. 880, til Post- og teletilsynet med virkning fra vedtakets dato.