Delegering av myndighet til Statens forurensningstilsyn etter produktkontrolloven § 6a

DatoFOR-2009-04-05-574
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2009 hefte 6
Ikrafttredelse05.04.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1976-06-11-79-§6a, FOR-1977-08-05-2, jf. FOR-2013-03-15-283
Kunngjort05.06.2009   kl. 14.50
KorttittelDeleg. til SFT etter produktkontrolloven

Hjemmel: Fastsatt av Miljøverndepartementet 5. april 2009 med hjemmel i lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 6a, jf. forskrifter 5. august 1977 nr. 2 om gjennomføring av lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester.
Tilføyd hjemmel: Delegering 15 mars 2013 nr. 283 av myndighet til Miljødirektoratet. 

Miljøverndepartementet viser til vårt brev til Statens forurensningstilsyn (SFT) av 27. mars 2009 nr. 573 der SFT delegeres myndighet til å fastsette forskrift om midlertidig forbud mot dimetylfumarat etter produktkontrolloven § 6. I delegeringsvedtaket vises det til EU-kommisjonens hastebeslutning av 17. mars 2009 (Kommisjonsvedtak 2009/251/EF). Kommisjonsbeslutningen inneholder også et krav om at medlemsstatene skal sørge for at produkter som inneholder dimetylfumarat, og som allerede er bragt i omsetning eller gjort tilgjengelige på markedet, skal trekkes tilbake fra markedet og kalles tilbake fra forbrukere. Den norske forskriften bør så langt mulig utformes i samsvar med EUs hastebeslutning.

På denne bakgrunn delegeres SFT, i tillegg til myndigheten som alt er delegert ved brev av 27. mars 2009 nr. 573, også myndighet til å fatte vedtak om tilbakekall av produkter som inneholder dimetylfumarat, jf. produktkontrolloven § 6a.